top of page

​Yunlin & Chiayi

Tobacco and Liquor Store in Liquor Store: No. 148 Gongzhuan Road, Huwei Town, Yunlin County

Dukang Winery: No. 255, Shanghai Road, Douliu City

Heyuansheng: No. 44-1 Minzu Road, Hainan Hainan Village, Taixi Township, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 7-2, Zhongshan Road, Yuanchang Township, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 150, Huasheng Road, Huashengli, Beigang Town, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 107, Zhongshan Road, Lunxi Village, Erlun Township, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 46, Zhongshan Road, Taixi Township, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 45, Kang'an Road, Dongshi Township, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 48, Jianguo Road, Nanyang Village, Lunbei Township, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 423, Zhongshan Road, Mailiao Township, Yunlin County

Money-saving supermarket: No. 223, Guangfu West Road, Hanguangli, Xiluo Town, Yunlin County

Chiayi

Fucheng Commercial Bank: No. 70, Bodong Road, Chiayi City

banner_shiftWix.jpg
bottom of page